İş Sağlığı ve Güvenliği
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Ana Sayfa
Home
Geri Dön
MEDCEM tüm sorumluluk alanlarında İş Sağlığı ve Güvenliğini öncelikli olarak değerlendirir. İşletmede uygulanmakta olan İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına titizlikle uyma konusuna özen gösterir. Bu özen ve istek ile işletmede işin yürütülmesine ilişkin oluşan tehlikelerden, sağlığımıza zarar verecek koşullardan korunmayı sağlamaktadır.

MEDCEM, ziyaretçileri, partnerlerini ve çalışanları kazalardan ve kazalara neden olabilecek her türlü hatalı davranışlardan korumak için iş güvenliği kurallarının tam olarak uygulanması gerektiğine inanmaktadır.

MEDCEM’de İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları için kararlı bir program uygulanmaktadır. Öncelikle, tüm firmayı kapsayan “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu” oluşturularak konu ile ilgili sorunların yönetime ulaştırılması sağlanmıştır. Tüm koruyucu önlemlere rağmen olabilecek iş kazalarının ve yapılmakta olan iş nedeni ile oluşabilecek mesleki hastalıkların etkisini en aza indirmek için “İşyeri Sağlık Birimi” bulunmaktadır. Bu birimde öncelikli olarak periyodik muayeneler, işyeri hijyen kontrolleri, ergonomik, termal ve toz risk ölçümleri yapılarak proaktif yaklaşım metodu ile sağlık gözetimleri yapılmaktadır. Ayrıca, çalışanlarımıza ilk yardım sağlık hizmetleri verilmektedir.

Kanuni Çerçeve

MEDCEM faaliyetlerini yerel ve uluslararası İş Sağlığı Güvenliği Kanunları ve ilgili diğer mevzuatlara uygun olarak gerçekleştirir. Bunların yetersiz kaldığı ya da bulunmadığı durumlarda sektörün genel uygulamaları ve uluslararası genel teamüle uygun uygulamalar gerçekleştirilir.

Rol ve Sorumluluklar

Yönetim tarafından onaylanan İş Sağlığı ve Güvenliği politikası, İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumluları tarafından gözden geçirilmekte, güncellenmekte ve yönetilmektedir. Tüm çalışanlar bu politikadaki hedeflere ulaşabilmek için işbirliği içinde çalışır. Tüm birimler kendi sorumluluk alanları ile ilgili olan gerekli aksiyonları almak ve uygulamakla sorumludur.

Genel İlkeler

MEDCEM tüm faaliyetlerini İş Sağlığı ve Güvenliği sorumluluğu ile yürütmeyi taahhüt eder. Bizim amacımız faaliyetlerimizi ve servislerimizi sağlarken, çalışanlarımız, ziyaretçilerimiz ve müşterilerimiz için yüksek sağlık ve güvenlik kalitesine ulaşmaktır. Bu amacı başarmak için MEDCEM aşağıdaki ilkeleri belirlemiştir.

İlkeler;
İş kazaları ve meslek hastalıklarına neden olabilecek unsurları tespit etmek,
Riskleri belirleyip analiz etmek,
Çalışanların bireysel sağlıklarını korumak,
İşletmelerin çalışma ve ortam şartlarını sağlıklı ve güvenli hale getirmek,
Gerekli tedbirlerin alınması için yöntem ve işlevleri düzenlemek,
Risk analizleri sonucu riskleri kabul edilebilir seviyeye indirmektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirleri çalışanlarımızın iş gücünü ve çalışma verimliliğini yükselttiği gibi işletmelerin rekabet gücüne de katkıda bulunur.

Çalışanların yaptıkları işlerdeki bilgi düzeylerini eğitimlerle geliştirmeyi, sosyal ve kültürel faaliyetleri artırmayı, moral ve motivasyonu en üst seviyeye çıkarmayı, hem güvenlik hem de verim bakımından hedefler.

MEDCEM, tüm faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğini en ön planda tutar, paydaş ve tedarikçilerini de bu konuda teşvik eder ve destekler.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin çalışan katılımıyla gelişeceği prensibiyle, çalışma performansı zincirleme sorumlulukla takip edilir. Çalışan katılımını sağlamak ve performansı üst seviyeye çıkarmak için tehlike bildirim sistemi, iş sağlığı ve güvenliği ayın ve yılın adamı gibi uygulamalar kurulmuştur.

Tüm çalışmaların düzenli olarak gözden geçirilmesiyle elde edilen bilgiler ve sonuç odaklı veri analizlerinden yararlanarak İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki gelişmeyi sürdürülebilir hale dönüştürmek İş Güvenliği Departmanının çalışanlarının ortak görevidir.

MEDCEM faaliyetleri sırasında oluşan tehlikelere göre Risk Analizi uygulamalarını takip etmektedir. Yapılan risk analizlerinde tespit edilen tehlikeler,

· Olasılık
· Şiddet

·Frekans (tehlike İle karşılaşma sıklığı) faktörlerinin etkileşimi neticesinde tespit edilen uygunsuzluklar ile ilgili Düzeltici ve önleyici faaliyet planlamaları yapılarak risklerin kabul edilebilir sınırlar içerisinde kalması sağlanmaktadır.

Tehlikelerin kaynağına, büyüklüğüne ve çevreye etkisine göre, sürekli sorumlulukla kaza önleyici çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamla belirlediği amaç ve hedeflerine ulaşmak için İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları MEDCEM üst yönetimi tarafından sürekli desteklenmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda MEDCEM’ de genel olarak;

1. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası oluşturulmuştur.
2. İş Sağlığı ve Güvenliği alanında amaçlar ve ölçülebilir hedefler belirlenmiştir.
3. Faaliyetlerimizin sonucu oluşan tehlikelerin ortadan kaldırılması için işlemin yapılması sırasında Uygulayan-Uygulatan-Kontrol eden kişilerin dahil olduğu çalışma grupları tarafından Risk analizleri yapılmakta ve gözden geçirilmektedir.
4. Tüm personele yönelik olarak yetkili uzman kadrolar tarafından, 6331 Sayılı İş kanunun ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA Yönetmeliğine uygun eğitimler düzenlenmektedir.
5. İşletmenin tüm faaliyetlerini kapsayan işler için gerekli tüm kişisel korunma ürünleri tedarik edilmekte ve çalışanların bu malzemeleri kullanmaları sağlanmaktadır.
6. Riskleri kaynağında engellemek amacı ile geliştirici ve iyileştirici çalışmalar yapılmaktadır,
7. Tüm çalışanların gerekli tüm sağlık kontrolleri periyodik olarak İşyeri Ortak Sağlık birimi tarafından takip edilmektedir.
8. İş kazaları ve meslek hastalıklarının oluşumunun engellenmesi hedefi ile kaldırma araçlarında ve basınçlı kaplarda periyodik testler yapılmakta ayrıca gerekli tüm ortamlarda periyodik olarak topraklama, paratoner, gürültü ölçümleri, hava kalitesi, aydınlatma, termal konfor ölçümleri yapılmakta ve ölçüm sonuçlarına göre tüm önleyici tedbirler alınmaktadır.
9. Çalışanların mesleki olarak yeterliliklerinin sağlanması amacı ile mesleki eğitimler organize edilmektedir.
10. İşletmede İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları kurulmuş ve her ay rutin olarak toplanmaktadır. Toplantılarda alınan kararlar titizlikle uygulanmaktadır.

MEDCEM, bugün olduğu gibi bundan sonra da İSG sorumluluğunun bilincinde olarak faaliyetlerinde sürekli gelişim modeline uygun çalışmalar yapmayı ve bu çalışmaları sürdürülebilir kılmayı taahhüt etmektedir.